top of page

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER SOM ECHOES AB LEVERERAR

1 Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller för uppdrag mellan klienten och echoes AB (”echoes”).

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller endast i den mån de står i överensstämmelse med vad som följer av tvingande lag.

 

2 Mottagande och frånträdande av uppdrag

2.1 echoes tar emot uppdrag muntligen eller skriftligen.

2.2 Om inte annat framkommer utgår echoes från att kontaktpersonen som lämnat uppdraget är behörig att företräda uppdragsgivaren. Detta oavsett om fullmakt eller annan behörighetshandling uppvisats.

2.3 Om inte särskilda skäl föranleder det är echoes inte skyldig att kontrollera att de uppgifter som klienten lämnar inom ramen för ett uppdrag är riktiga.

2.4 Vid utebliven betalning förbehåller sig echoes rätten att avvakta fortsatt handläggning av uppdraget eller att frånträda uppdraget i sin helhet.

2.5 echoes har i övrigt rätt att frånträda uppdraget i sin helhet när särskilda omständigheter föreligger. Sådana omständigheter kan exempelvis vara:

  • om echoes på grund av laga förfall eller liknande omständighet blir förhindrad att fullfölja uppdraget,

  • om klienten begär att echoes skall handla brottsligt och trots påpekande vidhåller sin begäran,

  • om klienten undertrycker eller förvanskar bevis eller handlar svikligt och inte kan förmås till rättelse,

  • om echoes, för att inte handla i strid med lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt, rapporterat en klient till polisen,

  • om klienten vid överlämnande av uppdraget medvetet undanhållit sådana omständigheter som skulle ha varit väsentliga för echoes bedömning för antagande av uppdraget,

  • om klienten i orimlig grad betungar eller besvärar echoes och inte kan förmås till rättelse,

  • om klienten lämnar echoes instruktioner att utföra uppdraget på ett sätt som uppenbarligen är gagnlöst eller strider mot klientens intressen och trots påpekande vidhåller dessa instruktioner,

  • om klienten i väsentliga avseenden handlar i strid med echoes råd eller annars klart ger till känna att klienten förlorat förtroendet för echoes, eller

  • om klienten trots påminnelse inte betalar förskott eller ersättning som echoes har rätt att fordra på grund av uppdraget.

2.6 Klienten kan när som helst säga upp avtalet genom att meddela echoes detta. Om echoes blir tvungen att vidta åtgärder för att klienten inte ska lida rättsförlust innan nytt ombud anlitas har echoes rätt att debitera klienten för detta arbete.

 

3 Uppdraget

3.1 echoes uppdrag omfattar vad som beskrivits av klienten.

3.2 Uppdraget kommer att utföras utifrån den information som har tagits fram av klienten.

 

4 Kundkännedom

4.1 echoes kan komma att begära identifikationshandlingar och annan dokumentation omfattande bl.a. klienten, klientens bolag eller annan person med anknytning till klienten som förekommer i uppdraget. En sådan begäran kan framställas såväl före som efter det att ett uppdrag har påbörjats. Dessutom kan informationen och dokumentationen om medel och andra tillgångars ursprung komma att inhämtas.

4.2 echoes är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som mottagits eller inhämtats i samband med uppdrag och uppdragsförfrågningar eller som registrerats i övrigt i samband med förberedelse eller administration av ett uppdrag. Personuppgifter kan komma att kompletteras genom att information inhämtas av echoes från privata och offentliga register. Personuppgifterna behandlas för administration och fullgörande av uppdraget samt för åtgärder som krävs innan uppdrag accepteras. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

4.3 Vid anlitande av echoes anses klienten, i förevarande fall genom sina företrädare eller huvudmän, ha samtyckt till att echoes samlar in, lagrar och använder inhämtade personuppgifter för de ändamål som anges ovan.

 

5 Arvode, utlägg och fakturering

5.1 Det arvode som debiteras ska vara skäligt. Vid bedömningen av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag får beaktas bl.a. vad som avtalats, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, juristens skicklighet och arbetets resultat. Normalt gäller löpande timarvode om 3000 kr per timme exklusive mervärdesskatt.

5.2 Fast pris lämnas efter särskild överenskommelse.

5.3 echoes kan begära förskottsbetalning.

5.4 Utlägg för klientens räkning faktureras normalt sett i samband med nästföljande faktura. Vid större utlägg förbehåller sig echoes rätten att förskottsvis kräva betalning från klienten.

5.5. echoes fakturerar normalt månadsvis i efterskott och fakturorna förfaller till betalning senast 30 dagar efter fakturadatum för privatperson och företag.

 

6 Sekretess

6.1 Båda parter förbinder sig att, under den tid uppdraget löper och därefter, inte lämna sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som är att betrakta som en affärs- eller yrkeshemlighet. Undantag kan gälla om särskilt samtycke har lämnats.

 

7 Ansvarsbegränsningar

7.1 echoes ansvar endast för skada som uppkommit till följd av fel eller försummelse vid uppdragets utförande.

7.2 echoes ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av att ett angivet råd eller arbetsresultat används för annat ändamål eller i annat sammanhang än för vilket rådet eller resultatet har givits eller tagits fram.

7.3 Ansvaret är begränsat till det belopp som kan utfås från echoes ansvarsförsäkring.

7.4 echoes ansvar gentemot klienten för skada som uppstår på grund av detta avtal eller i övrigt har orsakats av uppdraget, oavsett om ansvaret uppkommer genom kontrakt, rättslig åtgärd, regelverk eller på annat sätt, är vidare begränsat till två (2) gånger det arvode som betalats för de tjänster som direkt orsakade skadan.

7.5 Krav som uppkommer till följd av uppdraget eller i övrigt enligt avtalet ska framställas senast ett (1) år från leverans av uppdraget.

 

8 Tvist

8.1 Tvist med anledning av uppdragsavtalet ska avgöras av allmän domstol.

 

9 Klagomål

9.1 Om en klient inte är nöjd med handläggningen av sitt ärende ska klienten meddela detta. Om det därefter kvarstår något missnöje som inte kan redas ut ska klienten meddela detta.

bottom of page